I přes veškerou snahu harmonizovat evropský systém DPH existuje mnoho situací, ze kterých vyplývá povinnost k registraci místního čísla DPH v zemi, kde máte nějakou obchodní činnost. V závislosti na úrovni a rozsahu podnikání, které provádíte v jiné evropské zemi, může být vhodné nebo dokonce povinné se registrovat, aby byly splněny či využity daňové výhody a nároky na vrácení daně.

Profesionálně a komplexně pro vás zajistíme vaše evropské i mimoevropské povinnosti týkající se DPH, abyste měli jistotu, že využijete všechny výhody na případné odpočty a zároveň vaše podnikání bude v souladu se všemi nezbytnými předpisy a zákony.

Nejste si jisti, kdy potřebujete číslo DPH nebo co je zapotřebí k podání žádosti o daňové číslo? Jsme tu pro vás.

Mezinárodní přeprava osob

Místo plnění při poskytnutí přepravy osob je tam, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje. Pokud je příjemcem této služby osoba nepovinná k dani, tak se přepravce bude muset registrovat k DPH. V České republice i na Slovensku je mezinárodní přeprava osob osvobozena od daně, takže zde nehrozí pro zahraniční přepravce žádná registrace.

Registrace k DPH v Rakousku

Základní otázkou je, kdo je objednavatelem přepravy, tedy příjemcem služby. Na základě odpovědi na tuto otázku můžeme stanovit, zda v Rakousku vznikne českému autobusovému přepravci povinnost k registraci k DPH. V případě, že je příjemcem služby podnikatel, tak dochází k přechodu daňového dluhu na příjemce plnění výkonu (také zahraničního). Pokud zahraniční podnikatel (např. český dopravce) uskutečnil pouze takovéto obraty a také na něj nepřešel žádný daňový dluh z výkonu jiného podnikatele, pak mu registrační povinnost odpadá a jeho případný nárok na odpočet daně může být uplatněn v řízení o vratce DPH.

V opačném případě, např. jestliže byl přepravní výkon proveden pro soukromou osobu, dochází k zahájení vyměřovacího daňového řízení. Vykonávající zahraniční podnikatel se musí zaregistrovat finančního úřadu Graz-Stadt a uskutečnit daňová podání, ve kterých musí být přiznány všechny obraty a v souladu se Zákonem o dani z obratu může být uplatněn odpočet daně.

U provádění přepravy osob podléhá 10 % rakouské dani z obratu pouze poměrná část úplaty, tj. částka připadající na rakouskou část přepravní trasy. Je-li úplata stanovena jako úhrnná cena za celkovou dopravu, pak musí být výpočet daně proveden tak, že se zohlední počet ujetých km na území Rakouska v poměru k celkové ujeté trase.

Kdy vzniká povinnost podávat předběžná hlášení k dani z obratu za obraty na rakouském území?

 • pokud obraty v předešlém kalendářním roce přesáhly 30 000 EUR, pak je povinnost podávat čtvrtletní předběžná daň hlášení k dani z obratu, a to vždy do 15. dne po skončení daného čtvrtletí (15. května, 15. srpna, 15. listopadu a 15. února)
 • pokud obraty v předešlém kalendářním roce přesáhly 100 000 EUR, pak je povinnost podávat měsíční předběžné daňové hlášení, a to vždy do patnáctého dne druhého následujícího kalendářního měsíce (např. za lednové obraty do dne 15. března)
 • u nižších obratů lze podat až roční daňové hlášení, a to do 30. června následujícího roku přes systém FinanzOnline

Registrace k DPH v Německu

Registrace k DPH v Polsku

Služby související s nemovitostmi

Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti, včetně služeb znalce, odhadce, architekta, stavebního dozoru, nebo realitní kanceláře, je místo, kde se nemovitost nachází.

Kdy se musím registrovat k DPH v zahraničí?

Českému plátci může nastat několik situací:

 • Český plátce poskytuje službu vztahující se k nemovitosti v ČR s tím, že příjemcem této služby může být kdokoliv. Služba je předmětem české daně.
 • Český plátce poskytuje službu vztahující se k nemovitosti v SK, pak je místo plnění v zahraničí a musí již rozlišit, komu je služba poskytována. Zároveň se musí podívat do zahraničního (slovenského) zákona o DPH a zkoumat, jaký princip DPH je uplatňován. Pokud poskytuje službu slovenské osobě nepovinné k dani, tj. občanovi, tak ho registrace k DPH nemine. Naopak pokud je příjemcem služby slovenský plátce DPH, pak může dojít k přenosu daňové povinnosti na něj, to však záleží na tom, zda to slovenský zákon o DPH umožňuje. Obdobný případ by byl v České republice řešen právě přenesením daňové povinnosti na CZ podnikatele jakožto příjemce služby, a tudíž by poskytovateli odpadla registrační povinnost.
 • Český plátce poskytuje službu vztahující se k nemovitosti v SK českému plátci. Místo plnění je stále v SK, ale jelikož příjemce služby nemá v SK sídlo ani provozovnu a potažmo registraci k DPH, tak zde není nikdo, kdo by přiznal daň. Proto se v tomto případě musí registrovat k DPH na Slovensku poskytovatel služby – český plátce.

Krátkodobý pronájem dopravních prostředků

Místem plnění při poskytnutí krátkodobého nájmu dopravního prostředku je místo, kde je tento dopravní prostředek skutečně předán zákazníkovi do užívání. V kontextu zákona o DPH je krátkodobý pronájem chápán jako nájem nepřesahující dobu 30-ti dnů u dopravního prostředku a 90-ti dní u lodí.

Zasílání zboží občanům do EU

Zasíláním zboží se rozumí dodání zboží osobám neregistrovaným k DPH v jiném členském státě, jestliže zboží bylo odesláno z členského státu jiného než čl. státu ukončením přepravy. Přepravu či odeslání zboží při tom zajišťuje dodavatel – plátce DPH nebo jím zmocnění třetí osoba. Pokud celková hodnota zboží dodaného osobám neregistrovaným k DPH překročí v jednom kalendářním roce částku stanovenou členským státem (zde najdete příslušné limity), do kterého je zboží dodáváno, mění se místo plnění pro takovéto dodání zboží. Konkrétní poradenství a konzultaci vám rádi poskytneme přímo na míru vašich požadavků a potřeb.

Podmínky pro zasílání zboží

Principy režimu zasílání definuje § 8 zákona o DPH:

 1. Místem plnění při zasílání je místo, kde se zboží nachází v době, kdy jeho odesílání nebo přeprava začíná, pokud
  • zasílané zboží není předmětem spotřební daně,
  • celková hodnota zasílaného zboží do JČS bez daně po ukončení odeslání a přepravy nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce částku stanovenou tímto členským státem (viz níže tabulka limitů).
 2. Plátce – dodavatel, který zboží zasílá, se může rozhodnout (při splnění výše uvedených podmínek, § 8 odst. 2 zákona o DPH), že místem plnění při zasílání zboží je místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání a přepravy (JČS). V takovém případě je však plátce povinen postupovat dle této své volby do konce kalendářního roku bezprostředně následujícím po kalendářním roce, ve kterém se takto rozhodl (§ 8 odst. 3 zákona o DPH).
 3. Pokud plátce DPH – dodavatel přesáhne při dodání zboží osobám neregistrovaným k DPH hranici stanovenou státem, do kterého zboží dodává, je povinen zaregistrovat se k dani z přidané hodnoty v tomto členském státě. Zaregistrováním se z titulu zasílání zboží se tato osoba nestává v dané zemi plátcem, ale pouze je povinna v tomto členském státě řádně přiznat a zaplatit daň z následných dodání formou zasílání zboží.

Výjimku z hlediska zasílání zboží tvoří dodání nových dopravních prostředků a dodání zboží s montáží nebo instalací, použité zboží, umělecká díla, sběratelské předměty nebo starožitnosti, jejichž dodání je předmětem jiného zvláštního režimu.

Každý členský stát stanoví vlastní hranici, při jejímž dosažení považuje dodání zboží pro osoby neregistrované k dani na jeho území za zasílání zboží – souvisí s místem plnění.

V České republice je podle nového zákona o DPH hranicí pro zásilkový prodej celková hodnota dodání zboží do ČR vyšší než 1 140 000 CZK (46.570 €).

Limity pro zasílání zboží

Hranice v jednotlivých členských a kandidátských zemích pro zásilkový prodej představující celkové hodnoty dodaného zboží v jednom kalendářním roce uvádí následující tabulka:

Česká republika 1 140 000 CZK 
Německo 100 000 EUR
Dánsko 280.000 DKK 
Nizozemí 100 000 EUR
Estonsko 35.151 EUR 
Polsko 160 000 PLN
Finsko 35 000 EUR 
Portugalsko  35 000 EUR
Francie 100.000 EUR 
Rakousko 35 000 EUR
Chorvatsko 270 000 HRK 
Rumunsko  118 000 RON
Itálie  35 000 EUR 
Řecko   35 000 EUR
Irsko  35 000 EUR 
Slovensko 35 000 EUR
Kypr  35 000 EUR 
Slovinsko   35 000 EUR
Litva 125.000 LTL 
Španělsko 35 000 EUR
Lotyšsko 24.000 LVL 
Švédsko  320 000 SEK
Lucembursko 100 000 EUR
Velká Británie  70 000 GBP