Má vaše podnikání mezinárodní charakter? Platíte při vašich zahraničních cestách za zboží a služby cenu včetně lokální DPH? Vznikají vám v zahraničí náklady, přestože tam nemáte žádnou provozovnu? Prezentujete se na mezinárodních veletrzích nebo se jich účastníte? Jste přepravní společnost, která tankuje a platí mýto v zahraničí?

V tom případě bychom vám rádi nabídli naši pomoc při řešení žádosti o vrácení DPH z EU. Tato procedura je spojená s tíživou administrativou, která vám ubírá čas, který byste mohli raději věnovat rozvoji své firmy. My se dlouhodobě specializujeme na zahraniční daně a máme mnohaleté zkušenosti v tomto oboru. Denně jsme v kontaktu s finančními úřady z celé EU a snadno za vás vyřídíme veškeré povinnosti. Navíc vždy máte okamžitý přehled o stavu vašich žádostí díky našemu unikátnímu online reportingu.

Základní přehled DPH v jednotlivých zemích EU, v Norsku a Švýcarsku

Všechny země z EU vracejí pro firmy, které se zabývají mezinárodní dopravou, DPH spojené s tankováním nafty, placením mýtného (pokud v dané zemi je mýto s DPH). Jednotlivé země se liší zejména v tom, zda uznávají zjednodušené doklady (bez identifikačních údajů firmy). Pokud se nejedná o dopravní firmu, pak se musíme hlouběji podívat do zákonu o DPH v jednotlivých zemích. Princip je takový, že se vrací zahraničním  firmám DPH z takového zboží a služeb, z kterých může DPH získat místní podnikatel. Tj. česká firma, která žádá o vratku DPH v ČR, má stejné možnosti jako zahraniční podnikatel.

Pro všechny dále platí, že DPH z EU je možné vrátit pokud:

  • Mají platnou registraci k DPH v domovské zemi.
  • Absence registrace k DPH ve státě, ve kterém požadujete vrácení DPH.
  • Na území státu, ve kterém chce požadovat vrácení DPH, nevyvíjí takovou ekonomickou aktivitu, která by tam vedla k povinné registraci k DPH.

Minimální limit pro podání žádosti o vratku DPH za celý rok je 50 EUR a pro část roku 400 EUR. Pokud je limit jiný, je uveden u popisu dané země. U zemí, ve kterých je možno podat žádost i v jiném jazyce, je uveden výčet příslušných jazyků.

Švýcarsko a Norsko mají odlišný systém vrácení DPH, jelikož nejsou členy EU, ale podepsali smlouvy o spolupráci.

Belgie

DPH se vrací pouze z řádných daňových dokladů obsahujících název a adresu odběratele. Vrací se za naftu, ale u osobní dopravy je vratka snížena o 50%. DPH za ubytování se vrací pouze při aktivní (povinné) činnosti pro Belgii, např. při předání zboží. Z běžných služebních cest se DPH z ubytování nevrací. U autobusových společností je vratka DPH možná po podání daňového přiznání v Belgii na daň z přidané hodnoty připadající na výkony realizované na belgickém území.  

Bulharsko

DPH se vrací pouze z řádných daňových dokladů obsahujících název, adresu a DIČ odběratele. Na dokladu musí být DPH uvedeno v LEVA (BGN). Nevrací se DPH z výdajů za ubytování a za osobní automobily. Limit pro podání žádosti o vratku DPH je 100 LEVA a pro část roku 800 LEVA.

Dánsko

Jsou tolerovány zjednodušené daňové doklady do 750 DKK (cca 100 EUR). Od 1.1.2013 platí pravidlo, že celkový součet DPH ze ZJDD nesmí být vyšší než 3000 DKK. Z krátkodobého ubytování se vratka DPH snižuje na 75%, restaurace na čtvrtinu (uznává se i obchodní pohoštění). Z nákupů jídla v obchodech se DPH vrací. U čerpání nafty musí být na  daňových dokladech uveden název, adresa a DIČ odběratele. Nevrací se výdaje spojené s osobními automobily a turistickými autobusy. U autobusových společností je vratka DPH možná po podání daňového přiznání v Dánsku k DPH připadající na výkony realizované na dánském území. DPH se nevrací z nákupů a provozu nemovitostí patřící managementu nebo i zaměstnancům žadatele. Limit pro podání žádosti za část roku je 3000 DKK za celý rok 400 DKK.

Estonsko

Vrací vše, včetně DPH z nafty, krátkodobého ubytování a stravování. Pokud je platba v restauraci provedena v hotovosti, tak se DPH nevrací.

Finsko

Nevrací se ze stravování, z hotelových snídaní a doprovodných hotelových služeb (relaxace, ...). Nevrací se daň z obchodního pohoštění, reklamy, nájmu a oprav aut a karavanů, motorových kol, soukromých letadel. Z výdajů za dopravu do zaměstnání se DPH nevrací.

Francie

DPH za ubytování se vrací, pouze pokud jste uhradili ubytování pro třetí subjekt (tj. ne pro vlastní zaměstnance). Nevrací se z restaurací, z výdajů spojených s osobními dopravními prostředky (opravy a údržby) a také z nákupů nemovitostí.

Holandsko

Nevrací se DPH z restaurací při krátkodobém pobytu. Nájem osobních vozidel se redukuje na 84 %.

Chorvatsko

DPH se vrací jen z řádných daňových dokladů. Nevrací se z pronájmu lodí pro zábavu, nákupu letadel, vozidel a prostředků pro osobní dopravu. Cestovním kancelářím se z ubytování DPH nevrací.

Irsko

DPH se vrací pouze z řádných daňových dokladů obsahujících název, adresu a DIČ odběratele. Nevrací se z restaurací a výdajů spojených s osobními dopravními prostředky (benzín, koupě nebo pronájem). Ubytování se vrací při splnění stanovených podmínek (konference, školení, …).

Island

Nevrací se z výdajů za osobní automobily, jídlo, pití a ubytování zaměstnanců. Limit pro podání žádosti o vratku DPH je za celý rok 9 900,- ISK a pro část roku 50 700,- ISK.

Itálie

Akceptuje řádné daňové doklady (faktury) s údaji klienta, ale je možné klientům vyměnit hotovostní doklady za mýto, které zaplatili na dálnicích za faktury, které jsou poté uznatelné finančním úřadem. Lze refundovat DPH z krátkodobého pronájmu vozidel použitých k podnikatelské činnosti (do 30 dní). DPH z hotelových a stravovacích služeb, které jsou poskytovány v rámci podnikání, může být vráceno. Na základě judikatury Soudního dvora EU by mělo být možné odečíst příslušnou DPH zaplacenou za údržbu automobilů / pohonných hmot / automobilů používaných pro podnikání společnosti. Procentní sazba daně podle italských právních předpisů o DPH je 40%, pokud se vůz používá pro soukromé i obchodní účely, a 100%, pokud se vůz používá výhradně pro obchodní účely.

Kypr

Nevrací se z výdajů spojených s osobními automobily (benzín, koupě, pronájem). Nevrací se cestovním kancelářím a také  za použité zboží.

Litva

DPH se vrací pouze z řádných daňových dokladů obsahujících název, adresu a DIČ odběratele s výjimkou u účtenek za naftu do 100 EUR (musí na nich ale být vytisknutý název a adresa odběratele). U nákupu nad 100 EUR musí být již řádný daňový doklad. Vrací se z ubytování a stravování. Nevrací se z nákupu a nájmu osobních automobilů (pronájem, TAXI, OFF ROAD vozidla, apod.). Při obchodním pohoštění (catering, bankety, účast na kulturních akcích) se redukuje vratka na 75 %. Limit pro podání žádosti o vratku DPH je za celý rok 50 EUR a pro část roku 400 EUR.

Lotyšsko

DPH se vrací pouze z řádných daňových dokladů obsahujících název, adresu a DIČ odběratele. Vrací se z výdajů za osobní automobily, ale je nutné doložit komerční důvod. Nevrací se z restaurací a cateringu. Také se nevrací z nákupu nemovitosti a výdajů souvisejících s nemovitým majetkem (nákup, opravy, rekonstrukce, ...).

Lucembursko

Vrací se vše. Tolerují se účtenky do 100 EUR (ZJDD).

Maďarsko

DPH se vrací pouze z řádných daňových dokladů obsahujících název, adresu a DIČ odběratele. Je nutné se řídit datumem splatnosti, tj. zařadit až do období, kdy byla faktura zaplacena. Ubytování se vrací, ale nevrací se z výdajů za osobní vozidla do 3,5 tuny, restaurace, potraviny a nápoje, parkování a z výdajů spojených s nákupem, rekonstrukcí a přestavbou nemovitostí a výdajů z pořízení majetku společnosti. Nerefunduje se ani benzín. Částečně vratná DPH z telefonních a mobilních telefonních nákladů a služeb souvisejících s předkládáním dat internetovým protokolem je odpočitatelná pouze ze 70% (tj. 30% je nevratných). Limit pro podání žádosti za celý rok je 15 000 HUF a pro část roku je limit 120 000 HUF.

Malta

Nevrací se výdaje za osobní dopravu (auta, lodě a letadla), restaurace apod. Limit pro podání žádosti o vratku DPH je za celý rok 20 MTL a pro část roku 150 MTL.

Německo

Na zjednodušených daňových dokladech do 150 EUR nemusí být uveden odběratel. Nad 150 EUR netto je nutné razítko a podpis čerpací stanice. U osobní dopravy může být snížena vratka o 50 %. V Německu je mýtné bez DPH, takže pro dopravní společnosti je možné zpravidla refundovat jen DPH z nafty. Z obchodního pohoštění se vrací DPH jen v případě uvedení jmen pohoštěných a jejich firmy přímo na účet. Nevrací se DPH z veletrhů, školení a seminářů. U autobusových společností je vrácení DPH možné v rámci podání daňového přiznání v Německu k DPH připadající za výkony realizované na německém území. Lze vyřídit vrácení DPH i z nákupu osobní i nákladních automobilů.

Norsko

Norsko není v EU a pro podání žádosti platí zcela odlišná pravidla. Žádost za uplynulý rok je nutné podat do konce června roku následujícího. Vrací se i ze zjednodušených daňových dokladů do 1000 NOK s určitými podmínkami. Nevrací se z restaurací, pronájmu nemovitostí, nájmu aut, osobní dopravy včetně taxi. Limit pro podání žádosti o vratku DPH je za celý rok 200 NOK a pro část roku 2000 NOK.

Polsko

DPH se vrací pouze z řádných daňových dokladů (tzv. VAT Faktura) obsahujících název, adresu a DIČ odběratele.  DPH se vrací pouze z nafty pro nákladní a dodávkové automobily. Osobním automobilům do 3,5t se DPH nevrací. U čerpání nafty do nákladních automobilů musí být vytisknutá RZ vozidla. Nevrací se z ubytování a stravování. U polského FÚ je nutno počítat s řadou dotazů a požadavků na doplnění žádostí. Polský FÚ neupravil svou legislativu, a tak je k žadatelům a jejich zástupcům přistupováno stejně jako k polským subjektům a jejich zástupcům při tuzemském (polském) daňovém řízení. Vyřídit vratku DPH z Polska je několikanásobně náročnější než ze „starých” zemí EU a předpokládá to dobrou znalost jejich daňového zákonaLimit pro podání žádosti o vratku DPH je za celý rok 200 PLN, pro část roku 1700 PLN.

Portugalsko

DPH se vrací pouze z řádných daňových dokladů obsahujících název, adresu a DIČ odběratele. Nevrací se z ubytování, výdajů s osobní dopravou včetně pronájmu dopravních prostředků (automobily, lodí a letadel). Nevrací se za výdaje za autobusy.

Rakousko

U zjednodušených daňových dokladů do 150 EUR nemusí být uveden odběratel. Nevrací se výdaje spojené s osobní dopravou (benzín, taxi, pronájem automobilu). DPH za naftu se vrací pouze nákladním automobilům, dodávkovým a některým osobním vozidlům s prostorem pro náklad. Pro vratku za stravování je určen limit, do kterého se vrací. V případě obchodního pohoštění klientů žadatele musí být na účtence uvedena jména účastníků a název hoštěné firmy nebo společnosti. Rakouský FÚ občas požaduje obchodní pohoštění nebo důvod ubytování doložit. U autobusových společností je vratka DPH možná po podání daňového přiznání v Rakousku k dani z přidané hodnoty připadající za výkony realizované na rakouském území. Autobusové společnosti se musí registrovat k DPH v Rakousku.

Rumunsko

Nevrací se ubytování a stravování. Vrací se i z účtenek do hodnoty 100 EUR (cca 440 RON), pokud je na nich vytištěno registrační pokladnou DIČ odběratele. Limit pro vratku DPH je za celý rok 225 RON a pro část roku 1800 RON. 

Řecko

Nevrací se z ubytování, restaurací a výdajů spojených s osobní dopravou (benzín, nájem nebo oprava dopravních prostředků). Nevrací se z výdajů spojených s koupí a provozem nemovitostí.

Slovensko

Akceptuje zjednodušené daňové doklady s limitem 1660 EUR. Pokud se platí mýto přes tankovací kartu, tak je nutné vyžádat NDS faktury. Nevrací stravování (reprezentace)  a náklady za nájem a opravy vozidel.

Nevrací DPH za servis (= opravu) – místo zdanitelného plnění je v zemi kupujícího daňového subjektu. Nevrací DPH za mytí aut – místo zdanitelného plnění je v zemi kupujícího daňového subjektu, tj. mělo by to být fakturováno na reverse charge.

Slovinsko

DPH se vrací i ze zjednodušených daňových dokladů obsahujících název, adresu a DIČ odběratele. Nevrací se DPH z restaurací, výdajů na osobní dopravu (lodě, soukromá letadla, osobní vozidla a motocykly). Vrací se v případě lodí a vozidel používaných pro výdělečnou činnost (pronájmy, prodej nebo výukové účely). Ubytování by bylo možné nárokovat za předpokladu doložení komerčního účelu.

Španělsko

DPH se vrací pouze z řádných daňových dokladů obsahujících název, adresu a DIČ odběratele a ze zjednodušených daňových dokladů do 80 EUR. Z účtenek za PHM se DPH nevrací. Vratka DPH za ubytování se redukuje. Španělsko patří mezi členské státy EU, ve kterých i mezinárodní přeprava osob podléhá DPH. Sazba DPH činí 10%. Rovněž jakmile se dopravce rozhodne provádět vnitrostátní přepravu osob (kabotáž) na španělském území, musí si být vědom skutečnosti, že se jedná o činnost, která je předmětem DPH. Nárok na vrácení DPH ze Španělska nelze uplatnit z občerstvení, nápojů a tabákových produktů, oprav vozidel, výdajů spojených s osobní dopravou.

Švédsko

U pronájmu auta může být vratka snížena o 50 %. Limit pro podání žádosti o vratku DPH je za celý rok 500 SEK a pro část roku 4000 SEK.

Švýcarsko

Žádost do Švýcarska mohou podat pouze žadatelé ze zemí, se kterými má Švýcarsko reciprocitu – vzájemné uznávání žádostí (omezená refundace je pro Němce – ne na pohonné hmoty a náklady na ubytování, a zřejmě i pro Čechy – ne na pohonné hmoty). Žádost musí podat zástupce usazený ve Švýcarsku. DPH se vrací pouze z řádných daňových dokladů obsahujících název, adresu a DIČ odběratele. Nevrací se cestovním kancelářím. Vrací se pouze 50 % z DPH za jídlo a pití. Minimální limit (nerozlišuje se část roku a celý rok) pro podání žádosti o vratku DPH je 500 CHF.

Velká Británie

Nevrací DPH z osobní dopravy (benzín, taxi, MHD). Vratka za pronájem vozidla může být snížena o 50 %. Nevrací se z nákupu použitých věcí (ojetá auta, starožitnosti). Limit pro podání žádosti o vratku DPH je za celý rok 35 GBP a pro část roku 295 GBP.

Vrátí, či nevrátí?

Zkuste náš test nároku na vratku DPH.
Stačí odpovědět pět jednoduchých otázek.

Ano/ne?
Ano/ne?
Ano/ne?
Ano/ne?
Ano/ne?

Pravděpodobně máte nárok na vrácení DPH, kontaktujte nás.

Kontaktujte nás, abychom vám připravili konkrétní nabídku našich služeb.

Kontaktní formulář

Neváhejte a vyžádejte si nezávaznou konzultaci. Díky vratce spotřební daně můžete ušetřit tisíce eur.

Opište slovo TaxCura. Toto je pouze kontrolní mechanismus proti SPAMu. Děkujeme

10 nejčastějších dotazů:

Ze kterých zemí lze nárokovat vrácení DPH?

Žádost je možné podat do všech členských států EU a dále států EHS (Norsko, Švýcarsko), popř. dalších států, se kterými je uzavřena dvoustranná smlouva (v případě ČR např. s Makedonií).

Jak dlouho trvá vyřízení žádosti od podání až do připsání částky vrácené DPH na můj účet?

Místně příslušný správce daně v zemi vracející DPH je omezen lhůtou pro vyřízení v délce max. 4 měsíců (v případě, že nemá pochybnosti a nevznese dodatečné dotazy). V případě dotazů ze strany odpovědného správce daně se lhůta prodlužuje o 2 měsíce. Jelikož jsme si vědomi časové náročnosti vymožení DPH ze zahraničí, tak našim klientům nabízíme i variantu předfinancování DPH.

Je třeba doložit originální daňové doklady, nebo postačí naskenované kopie?

Pro proces nárokování zahraniční DPH je nutné doložit originální doklady, a to buď v elektronické podobě (s elektronickým podpisem), nebo fyzicky.

Z jakých dokladů lze DPH nárokovat zpět?

Do žádosti o vrácení DPH lze zahrnout doklady od všech vystavovatelů, placené kartou, nebo hotově. Poté záleží na národní legislativě jednotlivých států, zda akceptují i zjednodušené doklady, kde nejsou uvedeny údaje o vaší společnosti (název, sídlo, DIČ).

Jakým způsobem je žádost o vrácení DPH podávána?

Žádost je podána přes elektronický portál finančního úřadu žadatele, odkud dochází k přeposlání do země, z které je DPH žádáno. Nelze tedy žádat o vrácení DPH z EU hromadně, ale je nutné pro každou zemi připravit žádost zvlášť a posoudit jednotlivé doklady tak, aby nedošlo k chybám, které by mohly vést k zamítnutí žádosti. Často musíme reagovat i na emailové nebo telefonické dotazy příslušného finančního úřadu. Pokud jim včas nedodáme doplňující dokumentaci, tak mohou žádost zamítnout. S finančními úřady je navíc často třeba komunikovat v jejím mateřském jazyce.

Jak často lze podávat žádost o vrácení DPH?

Obecně platí, že období pro vrácení daně činí nejvýše jeden kalendářní rok a nejméně tři kalendářní měsíce. Žádosti o vrácení daně se však mohou vztahovat i na období kratší než tři měsíce, pokud toto období představuje zbytek kalendářního roku. V praxi se podávají žádosti kvartálně a ročně, v některých zemích i pololetně.

Existují nějaká minima pro podání žádosti o vrácení DPH?

Na základě Směrnice rady EU platí, že vztahuje-li se žádost o vratku na období pro vrácení daně kratší než jeden kalendářní rok, avšak nejméně tři měsíce, nesmí být částka DPH, o jejíž vrácení se žádá, nižší než 400 EUR nebo ekvivalent této částky v národní měně. Vztahuje-li se žádost o vrácení daně na období pro vrácení daně v délce jednoho kalendářního roku nebo na zbytek kalendářního roku, nesmí být částka DPH nižší než 50 EUR nebo ekvivalent této částky v národní měně.

Mohu mít dva partnery pro podání žádostí o vrácení DPH?

Teoreticky ano, ale vystavujete se riziku, že přijdete o část nárokovaného DPH. Obecně je povoleno podat pouze 4 čtvrtletní a 1 roční žádost, pokud za Vás podávají žádosti dva zástupci, tak je možné, že dojde ke kolizi.

Lze mít jiného partnera pro refundace DPH a pro refundace spotřební daně?

Ano, jedná se o dvě nezávislé daně, které jsou spravované různými institucemi. Vratka DPH spadá do kompetence finančního úřadu, zatímco spotřební daní se zabývá celní úřad. Zároveň je však nutné počítat s administrativní zátěží při předávání potřebné dokumentace mezi různými zástupci. Jelikož pro obě daně se vychází ze stejných faktur, tak zástupce, který vám zpracovává jednu službu, vám může mnohem efektivněji zpracovat i tu druhou. TaxCura nabízí svým klientům obě varianty.

Co potřebuji pro vyřízení vratky DPH?

Podepsanou smlouvu a plnou moc pro přístup na elektronický portál daňového úřadu. Dále je potřeba nám sdělit vaši hlavní ekonomickou činnost, případně vaše aktivity v zahraničí, abychom dokázali správně identifikovat váš nárok na vrácení DPH.